Regulamin


Regulamin sklepu internetowego www.meblopol24.plI. Postanowienia ogólne1. Sprzedawcą towarów jest przedsiębiorca działający pod firmą Towarzystwo Gospodarcze "Meblopol" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 60-214, ul. Bogusławskiego 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000066140, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się nadanym jej numerem NIP 7790000327 oraz numerem REGON 001279607, zwana dalej Sprzedawcą.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień i wysyłki tylko na terenie Polski.

3. Zamówienia składane są za pośrednictwem strony sklepu pod adresem www.meblopol24.pl, gdzie udostępniony jest formularz umożliwiający dokonanie takiej czynności.

4. Sprzedawca dopuszcza możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem telefonu lub e-maila. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@meblopol.pl, oraz telefonu pod nr: (061) 816 23 20, w godzinach 8:00 - 16:00. Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.

5. Zamówienia składane drogą e-mailową są wiążące po ich potwierdzeniu przez sprzedawcę.

6. Stroną umowy kupna - sprzedaży może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona), posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Sklepie lub korzysta ze Sklepu wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.

7. Osoba składająca zamówienie (ofertę) zwana jest dalej Klientem.

8. Towary przedstawione na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9. Ceny na stronie sklepu zostały podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W skład ceny nie są wliczone koszty wysyłki, które przedstawione zostały w odrębnej zakładce: Czas i koszty dostawy. Zakładka ta jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

10. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, które następuje poprzez wysłanie do Zamawiającego e-maila. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Zamawiający do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu.

11. Aby skorzystać ze sklepu należy zaakceptować niniejszy regulamin.

II. Składanie zamówienia1. Złożenie zamówienia następuje poprzez dodanie towaru do koszyka za pośrednictwem przycisku „do koszyka”. Niektóre towary wymagają doprecyzowania parametrów np. rozmiar, pojemność, kolor przed kliknięciem na w/w przycisk. Po dodaniu do koszyka można modyfikować ilość produktów.

2. Jeśli Klient posiada kupon rabatowy, to może wprowadzić jego treść zaznaczając pole wyboru „Mam kupon rabatowy”. Kupony rabatowe udostępniane są w trakcie kampanii reklamowych i działają zgodnie z regulaminem danej akcji marketingowej.

3. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami na stronie Sklepu, chyba że przewidziane jest to w regulaminie promocji.

4. Klient powinien wybrać sposób płatności i metodę dostawy.

5. Klient przed złożeniem zamówienia powinien sprawdzić poprawność wpisanych danych osoby składającej zamówienie i adresu dostawy.

6. Akceptacja treści zamówienia znajdującego się w koszyku następuje poprzez naciśnięcie na przycisk „potwierdzam zakup”

7. Po złożeniu zamówienia na stronie sklepu wyświetli się komunikat potwierdzający tę czynność, oraz zostanie wysłany komunikat w postaci elektronicznej na podany przez Klienta e-mail. W przypadku błędnie podanego adresu e-mail wiadomość nie zostanie poprawnie doręczona.

III. Realizacja zamówienia i dostawa1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia np. z powodu braku zamówionego towaru.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nie realizowania zamówienia, w którym Klient podał niepoprawne lub niekompletne dane.

4. Zamówienie jest przekazywane do kompletacji po wpłynięciu zapłaty za zamówiony towar (dotyczy płatności przelewem bankowym, kartą, elektroniczną płatnością) lub potwierdzenia zamówienia za pośrednictwem linku załączonego w e-mailu wysyłanym do Klienta po złożeniu zamówienia. Zamówienie jest realizowane w terminie podanym w trakcie składania zamówienia oznaczonym "Wysyłka w", termin ten podany jest również w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

5. Po skompletowaniu zamówienia, przesyłka przekazywana jest przewoźnikowi do doręczenia. Koszty wysyłki przedstawione w zakładce dotyczą przesyłek do 30 kg. W uzasadnionych przypadkach wynikających np. ze specyfiki produktu wymagającego szczególnych warunków w trakcie transportu, koszty mogą ulec zmianie. O zmianie kosztów Klient będzie poinformowany i zamówienie będzie realizowane dopiero po akceptacji przez Klienta nowych kosztów dostawy.
Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby przesyłki były zabezpieczone w należyty sposób gwarantujący najwyższą jakość dostarczanych towarów.

6. Przesyłki doręczane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

7. Przesyłki adresowane do firm, szpitali, szkół, urzędów i innych instytucji, doręczane są do miejsc typu: sekretariat, portiernia lub innych miejsc odpowiadających za odbiór przesyłek w danej instytucji.
 

IV. Płatności1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby zapłaty za zamówienie:
- gotówka – płatność kurierowi przy odbiorze
- przelew – płatność przelewem na konto Sprzedawcy w banku  Bank Zachodni WBK S.A. za numerem 67 1090 1346 0000 0001 0840 0087.
- płatność elektroniczna za pośrednictwem Przelewy24 (płatność za pomocą przelewu on-line, płatność kartą VISA, MasterCard, Blik, MasterPass).

2. Wybierając płatność przelewem bankowym Klient zobowiązany jest w tytule przelewu podać numer zamówienia internetowego. Nie podanie numeru zamówienia może wpłynąć na wydłużenie czasu realizacji zamówienia. Zamówienia nie są realizowane na podstawie potwierdzenia przelewu. O przekazaniu do realizacji decyduje wpływ zapłaty na w/w konto.

3. W przypadku zamówienia towaru, który wykonany jest na indywidualne zamówienie Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo realizowania zamówienia tylko z płatnością przelewem.
 
Szczegółowe informacje w zakładce Formy płatności.

V. Wysyłka zamówień1. Zamówienia wysyłane są tylko na terenie Polski. Wysyłka następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Koszty wysyłki wyszczególnione są w tabeli opłat dostępnej w zakładce Czas i koszty dostawy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany tabeli opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

Szczegóły w zakładce Czas i koszty dostawy.

VI. Odstąpienie od umowy1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem e-maila na adres: ehandel@meblopol.pl

2. Zwrot kwoty wpłaconej z tytułu ceny sprzedaży towaru, wraz z uiszczoną przez Klienta opłatą za przesyłkę Towaru nastąpi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy z oferowanych Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy koszty odesłania towaru obciążają Klienta.

3. Sprzedawca informuje, że przysługujące klientowi prawo zwrotu ograniczone jest postanowieniami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

4. Formularz zwrotu dostępny jest na stronie w zakładce Zwroty i reklamacje. Zakładka ta stanowi integralną część regulaminu.

VII. Reklamacje1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. Klient będący konsumentem może złożyć reklamację korzystając z gwarancji producenta (jeśli taka została udzielona i nie minął okres jej ważności) lub rękojmi za wady opisanej w Kodeksie Cywilnym (jeśli towar ma wadę).

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

5. W przypadku gwarancji i rękojmi roszczenie należy kierować do Sprzedawcy będącego właścicielem sklepu internetowego sklep@meblopol.pl.

6. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do roszczenia Klienta w terminie do 14 dni. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostarczenia przedmiotu reklamacji do sklepu. W przypadku odrzucenia reklamacji rzeczone koszty ponosi Klient. Formularz reklamacji dostępny jest na stronie sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje. Zakładka ta stanowi integralną część regulaminu.
 
7. W związku z wejściem w życie z dniem 10 stycznia 2017 r. przepisów na mocy Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich - udostępniamy link do strony internetowej platformy ODR będącej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

VIII. Polityka prywatności


1.W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych zobowiązujemy się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych. W tym celu opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Więcej informacji na temat Ochrony Prywwtności i Danych Osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

IX. Uwagi końcowe1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin obowiązuje od: 12-12-2016, ostatnia zmiana z dnia 22.05.2018
 

do góry
{nocache:06983422c8add30534a5dacbcd27d347#0}
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl